Advies & Plan

Advies & Plan

Aan het onttrekken en lozen van grondwater zijn regels verbonden. BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. staat u bij in het aanvragen en verzorgen van de benodigde toestemmingen en daarbij behorende documenten; van meldingen voor korte bemalingen tot het schrijven van bemalingsadviezen en verzorgen van de vergunningaanvraag voor het uitvoeren van grote bouwprojecten.

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. is volledig gecertificeerd volgens BRL12000 en wij zijn in staat de praktijkervaring van bemalingen te combineren met theoretische kennis en hierdoor duidelijke en degelijke bemalingsadviezen te schrijven. Wij beschikken over alle protocollen, 12010 t/m 12040.

Uw voordeel: Indien BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. uw advies verzorgt en tevens de uitvoering van de bronbemalingswerkzaamheden, draagt BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. vanzelfsprekend de verantwoording voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden.

Bemalingsadvies – BRL 12010

Een bemalingsadvies vormt de basis voor een vergunningaanvraag of melding. Het advies behandelt het waterbezwaar, de effecten van de bemaling op de omgeving en toetsing aan de wet- en regelgeving. Werkzaamheden zijn samengevat:

  • Beoordelen beschikbare gegevens, inventarisatie van openbaar beschikbare gegevens m.b.t. bodemopbouw, grondwaterstanden;
  • Controle stabiliteit van de bouwput (opbarstgevaar);
  • Berekenen van het waterbezwaar om de werkzaamheden droog en veilig uit te voeren;
  • Invloed van de bemaling op de omgeving en mogelijke risico’s, bijvoorbeeld zettingen of invloed van de bemaling op aanwezige verontreinigingen;
  • Voorstel toe te passen bemaling;
  • Toetsing aan wet- en regelgeving (noodzaak melding, vergunning).

 

 

Technisch bemalingsplan – BRL 12020

Het technisch bemalingsplan omschrijft de praktische uitvoering van de bemaling. Dit betreft veelal de vertaling van het bemalingsadvies (theorie) naar de werkelijk toe te passen pompen, materialen en monitoring (praktijk).

 

 

 

Wet- en regelgeving

Aan het onttrekken (en lozen) van grondwater zijn regels verbonden. Voor het onttrekken van grondwater en het lozen op oppervlaktewater is het betreffende waterschap bevoegd gezag. Voor lozingen op de riolering is de gemeente in samenwerking met de omgevingsdienst bevoegd gezag.

Zowel het onttrekken als het lozen van grondwater moet tijdig worden gemeld.

De proceduretijden voor het verkrijgen van toestemmingen hangen sterk af van de omvang en duur van de werkzaamheden, de locatie en de specifieke regels van het betreffende waterschap. De bandbreedte reikt van géén proceduretijd (vrijstelling) tot een uitgebreide procedure welke enkele maanden kan duren. Daarom is het altijd raadzaam om hier tijdig contact over op te nemen en de toestemmingen zo spoedig mogelijk aan te vragen.

Neem contact met ons op via 088 – 890 88 88 of info@borsboom.nl.

Bronbemaling

Verticale filters aangesloten op een vacuümpomp.

Horizontale bemaling

Horizontale drainage aangesloten op een vacuümpomp.

Open bemaling

Afpompen van stagnerend water uit de ontgraving.

Spanningsbemaling

Waterspanning in diepere zandlaag verlagen om opbarsten te voorkomen.

Retourbemaling

Terugbrengen van het onttrokken grondwater in de bodem.

Advies & plan

Bemalingsadvies, bemalingsplan, toestemming onttrekking en lozing.

Recente Projecten

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Bronbemaling t.b.v. aanleg van een kelder bij een nieuwbouwproject in Vogelenzang.