Project 

Nieuweroord Leiden

Voor onze opdrachtgever heeft BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. de bemaling verzorgd bij de bouw van het appartementencomplex Nieuweroord te Leiden. Het complex bestaat uit twee vleugels met luxe appartementen voorzien van een half verdiepte kelder, tevens wordt tussen deze vleugels een voormalig landhuis dat op deze locatie heeft gestaan in ere herbouwd als onderdeel van dit project.

BORSBOOM Grondwatertechniek B.V. is betrokken geweest vanaf het ontwerp. In de besteksfase is bedacht dat de volledige ontgraving met een omtrek van 600 meter omsloten diende te worden door een damwand. In overleg met de opdrachtgever is een alternatieve uitvoeringswijze bedacht waarbij de bouwput in een open ontgraving uitgegraven kan worden. Hiermee wordt bespaard op de damwand, maar wordt wel meer grondwater onttrokken. Door dit (extra) grondwater rondom de projectlocatie terug te brengen in de bodem is deze extra onttrekking teniet gedaan en is het effect op de omgeving beperkt gebleven.

Middels een aantal overstortleidingen is het resterende grondwater geloosd op het aanwezige oppervlaktewater. De werkzaamheden betroffen het opstellen van het bemalingsadvies en technisch bemalingsplan, verzorgen van de vergunningaanvraag (watervergunning i.c.m. vormvrije m.e.r.-beoordeling), uitvoering van de uiteindelijke bemaling en monitoring van de grondwaterstanden in de omgeving (nabijgelegen oude panden en bosomgeving).

Al met al betekende dit een aanzienlijke besparing in kosten; zowel in tijd als in geluids- en trillingsoverlast in de omgeving.

Woonhuis Vogelenzang

Woonhuis Vogelenzang

Project Woonhuis Vogelenzang Voor de nieuwbouw van een woning met kelder te...